Subvencija šole v naravi

Pravilnik o financiranju šole v naravi (Pravilnik; Ur. l. RS, št. 61/04, 70/08 in 61/09) v 3. členu določa, da se iz državnega proračuna letno zagotavljajo sredstva za sofinanciranje šole v naravi eni generaciji učencev. Iz državnega proračuna se isti generaciji letno zagotavljajo tudi sredstva za subvencioniranje za učence, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za šolo v naravi.

Svet zavoda Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica, je v skladu s 14. členom Pravilnika sprejel podrobnejše kriterije za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi, po predhodni pridobitvi mnenja sveta staršev. O upravičenosti učenca do subvencioniranja šole v naravi se odloča v skladu s 60.a, 60.b in 60.c členom Zakona o osnovni šoli (ZOsn; Ur. l. RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo in 102/07). 

 

Obveščamo vas, da je v skladu z okrožnico pristojnega ministrstva z dne 8. 5. 2020, poletna šola v naravi za 5. razrede v šolskem letu 2019/2020 odpovedana.
Ravnatelj v posameznem šolskem letu imenuje tričlansko strokovno komisijo.
Dostopnost