Katalog informacij javnega značaja

 1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
 Naziv zavoda:  Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica
 Naslov:  Kidričeva ulica 36
 Pošta:  5000 Nova Gorica
 Telefon:  05 3359 050
 Elektronski naslov: tajnistvo@os-franaerjavca.si
 Odgovorna uradna oseba: Lara Brun, ravnateljica
 Datum objave kataloga:  1. 1. 2017
 Datum zadnje spremembe:  1. 12. 2020
Katalog dostopen na spletu: http://www.os-franaerjavca.si/
Druge oblike kataloga:  Katalog v fizični obliki dostopen na sedežu šole v glavni pisarni/tajništvu.

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA
Kratek opis delovnega področja zavoda: zavod je devet-razredna osnovna šola in opravlja javno izobraževalni program za obvezne osnovne šole. Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki imajo značaj javne listine.
2. a) Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Seznam notranjih organizacijskih enot:

 • zavod nima notranjih organizacijskih enot
b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
Ime in priimek: Lara Brun
Delovno mesto in naziv: ravnateljica
Elektronski naslov: tajnistvo@os-franaerjavca.si
Poštni naslov: Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica
Službena telefonska številka: 05 3359 050
c) Osnovni podatki o zavodu
Transakcijski račun, banka, BIC koda: SI56012846030672495, Banka Slovenije, BSLJSI2X
Matična številka: 5221625000
Davčna številka: 50989456
Ustanovitelj: Mestna občina Nova Gorica
Spletna stran zavoda: http://www.os-franaerjavca.si/
  č) Telefonske številke zavoda
Ravnateljica:  05 3359 052
Tajništvo:  05 3359 050
Računovodstvo:  05 3359 062
Prijava in odjava prehrane:  05 3359 061
Pomočnica ravnatelja:  05 3359 054, 05 6200 853 
Šolska svetovalna služba:  05 3359 056, 05 3359 059
Knjižnica:  05 335 90 65
Zbornica:  05 335 90 57
Kuhinja:  05 335 90 58
 d) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda
Seznam predpisov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja (povezava)
Seznam predpisov z delovnega področja osnovnošolskega izobraževanja (povezava)
Odlok o ustanovitvi zavoda s spremembami, dopolnitvami (povezava)
Splošni akti zavoda (povezava)
 e) Seznam predlogov predpisov
Seznam predlogov predpisov s področja vzgoje in izobraževanja (povezava)
 f) seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih

Dokumenti po vsebinskih sklopih:

 • Vzgojni načrt;
 • Letni delovni načrt;
 • Finančni načrt;
 • Letno poročilo;
 • Program dela.

Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje po ZJN-3

Obvestila v zvezi z javnim naročanjem so objavljena na portalu javnih naročil.

 g) Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom

Postopki, ki jih zavod vodi:

 • Odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja ali ponovno uporabo.
 • Postopki z zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki.
 • Odločanje o imenovanju in razrešitvi ravnatelja šole.
 • Odločanje o pravicah in dolžnostih učenca.
 • Postopek napredovanja strokovnih delavcev v nazive.
 • Postopek napredovanja zaposlenih v plačne razrede.
 • Podelitev, dodelitev, mirovanje oziroma prenehanja statusa učenca perspektivnega ali vrhunskega športnika ter perspektivnega mladega umetnika ali vrhunskega mladega umetnika.
 • Izdaja nadomestne listine, da je učenec obiskoval osnovno šolo, ko je spričevalo izgubljeno ali uničeno.
 • Postopki v zvezi z dodelitvijo sredstev učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevkov za materialne stroške programa (šola v naravi, prehrana, učbeniki).
 h) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja zavod
 Zavod ne vodi javnih evidenc.
 i) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi zavod na podlagi področne zakonodaje s svojega delovnega področja
Naziv informatizirane zbirke: Dostop do zbirke:
Podatki o vpisu po posameznih razredih in šolskih letih Podatki so javno dostopni (povezava)
Demografski podatki o šolskem okolišu Podatki so javno dostopni (povezava)
Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest Podatki so dostopni na sedežu zavoda na podlagi zahteve za dostop

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Šola zagotavlja dostop do informacij javnega značaja:

  • Večina splošnih informacij je dostopna na spletni strani zavoda http://www.os-franaerjavca.si/.
  • Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na naslovu zavoda Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica v času uradnih ur od 7.00 do 15.00 v tajništvu/glavni pisarni zavoda v 1. nadstropju (uprava).
  • Za osebe s posebnimi potrebami so informacije dostopne v skladu z 12. členom uredbe na spletni strani zavoda v tekstovni obliki. Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

 

4. STROŠKOVNIK
Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in postopku 16., 17. in 18. člena. Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

 

5. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Zavod nima stroškovnika.

 

6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, VKLJUČNO Z ZBIRKAMI PODATKOV
Zavod trenutno nima zahtev.

 

Dostopnost