Organi Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica

Upravna organa šole sta ravnatelj in svet zavoda.

Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ šole. Pristojnosti ravnatelja so določene v 49. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI; Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).

Ravnatelj Jernej Ferjančič je petletni mandat nastopil 1. septembra 2018. Svet zavoda je na svoji 1. izredni seji sveta zavoda 9. 3. 2020 razrešil g. Jerneja Ferjančiča iz delovnega mesta ravnatelj z dnem 8. 4. 2020.

Vršilec dolžnosti ravnatelja od 9. 4. 2020 je g. Jernej Ferjančič. Od 10. 8. 2020 dalje je ravnateljica šole ga. Lara Brun.

Pri opravljanju pedagoških in poslovodnih nalog pomaga ravnatelju pomočnica ravnatelja, ga. Andreja Glavan Podbršček. Na šoli delujejo tudi strokovni organi šole, to so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki. Delovanje strokovnih organov šole je podrobneje opredeljeno v 61. in 62. členu ZOFVI.

Učenci osnovne šole se povezujejo v skupnost učencev. Šolski parlament, katerega mentorica je ga. Mojca Batič Škarabot, je izvršilni organ skupnosti učencev. Sestavljajo ga predstavniki posameznih oddelčnih skupnosti od 2. do 9. razreda, ki izvolijo predsednika skupnosti učencev. Pod vodstvom mentorice izdelajo letni načrt dela. Skupnost učencev podaja predloge in pobude za izboljšanje življenja in dela na šoli ter se aktivno vključuje v različne dejavnosti.

V skladu s 60. c členom Zakona o osnovni šoli (ZOsn; Ur. l. RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L) je svet zavoda imenoval pritožbeno komisijo, ki odloča o pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic in dolžnosti učencev.