Zakonska podlaga sveta staršev

Svet staršev je v skladu z 10. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica organ šole, katerega namen je organizirano uresničevanje interesa staršev in zakonitih zastopnikov učencev, ki so vključeni v osnovno šolo.

Svet staršev je v skladu s 66. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI; Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov prisotnih.

 

 

 

 

Sestava sveta staršev

Začetek mandata: 1. septembra v tekočem šolskem letu.
Trajanje mandata: do 31. avgusta v tekočem šolskem letu (eno šolsko leto).

Člani sveta staršev (predstavniki oddelka):
1. A Dragana Nikolič
1. B Valentin Pavlin
1. C Sonja Gomišček
2. A Dajana Kuštrin
2. B Ščuka Buršić Urška
2. C Turel Samo
3. A Senka Leban
3. B Anel Sović
3. C Sanja Markočič
3. D Milica Bratina
4. A Januša Skubin Turk
4. B Duško Kreže
4. C Jaka Vogrinčič Bizjak
5. A Petra Brankovič
5. B Nika Viher
5. C Dakskobler Kristina
6. A Andreja Sartori Vižin
6. B Mitja Curk
6. C Mira Sarafimovska
7. A Primož Bajc
7. B Kristina Rupnik
7. C Nataša Volk
8. A Miran Mladovan
8. B Helena Ušaj
8. C Andreja Hauptman
9. A Domen Mozetič
9. B Tina Turk
9. C Matej Beltram

Predsednica sveta staršev: Helena Ušaj.
Namestnik predsednice sveta staršev: Domen Mozetič.

Poslovnik in ostali dokumenti sveta staršev

Poslovnik sveta staršev: Poslovnik sveta staršev Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica.
Ostali dokumenti sveta staršev: pristopna izjava predstavnika staršev v svet staršev, publikacija.

Zapisniki sej in vabila na sejo sveta staršev

Opomba: priloge k zapisnikom so dostopne v tajništvu zavoda, kot informacije javnega značaja, pri čemer se osebni podatki obdelujejo v anonimizirani obliki.

1. seja 25. 9. 2019

2. seja 24. 2. 2020

1. dopisna seja 30. 4. 2020 – preklicana na 1. izredni seji 14. 5. 2020

1. izredna seja 14. 5. 2020, priloga

2. dopisna seja 19. 5. 2020 do 22. 5. 2020 – vabilo

Spoštovani starši!

Svet zavoda je na svoji 2. izredni seji, ki je bila 16. 3. 2020 sprejel sklep o imenovanju vršilca dolžnosti ravnatelja. Za vršilca dolžnosti je bil imenovan g. Jernej Ferjančič. Obvestilo si lahko preberete tukaj.

Za svet zavoda: Nataša Penko

Nova Gorica, 16. 3. 2020

 

Spoštovani starši!

Svet zavoda Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica vas obvešča, da je ravnatelj g. Jernej Ferjančič podal nepreklicno odstopno izjavo z mesta ravnatelja zaradi osebnih razlogov. V priponki lahko preberete dopis, ki ga je svet zavoda sprejel na 1. izredni seji sveta zavoda.

Za svet zavoda: Nataša Penko

Nova Gorica, 9. 3. 2020