Pomembne informacije o NPZ v šolskem letu

Spoštovani starši in učenci 6. ter 9. razreda.

Prejeli smo okrožnico pristojnega ministrstva, da sta Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) ter Državna komisija za nacionalno preverjanje znanja (DK NPZ) sprejeli stališče, da se v šolskem leti 2020/2021 OPRAVLJA nacionalno preverjanje znanja (NPZ) za 6. in 9. razrede v časovnih terminih, ki so določeni s šolskim koledarjem.

Rezultati NPZ iz šolskega leta 2020/2021 bodo uporabljeni kot povratna informacija glede doseganja standardov znanja. Z rezultati učencev 9. razredov bodo od sedaj naprej obveščene tudi srednje šole.

Zaradi izrednih razmer, ki smo jih deležni v preteklem letu, so pristojne institucije sprožile vse postopke, da se hkrati s pripravo klasičnih preizkusov znanja na papirju začne tudi tako imenovano elektronsko preverjanje znanja. Naši šoli so bili, za izvajanje pilotnega e-testiranje za učence 6. in 9. razredov, dodeljeni termini 23. ter 25. in 26. 3. 2021.

Ob tem vas želimo seznaniti, da na pilotnem e-testiranju ne gre za preverjanje znanja učencev, temveč za testiranje vzdržljivosti računalniškega sistema ter prikaz načinov reševanja nalog preko računalnika. Učenci bodo reševali različne tipe nalog in se na ta način seznanili z možnostmi reševanja in pravilnimi načini vpisovanja svojih rešitev, zato ob koncu ne bodo prejeli rezultatov.  Vsi oddelki 6. in 9. razredov bodo reševali preverjanje, ki bo sestavljeno iz treh delov: 1/3 slovenščina, 1/3 matematika ter 1/3 tuj jezik-angleščina (velja tudi za 9. razred, ne glede na to, da imajo naši devetošolci letos tretji predmet  zgodovino). Ob koncu e-testa bodo učenci reševali še anonimni vprašalnik.

Učence bodo o izvedbi (namen, termin in način izvedbe) pilotnega e-testiranja obvestili njihovi razredniki. Učenci bodo lahko na dan, ko bodo reševali e-test v šoli, po 15.30 uri dostopali do e-testa tudi doma. Enako velja za učence, ki bi bili na dan pilotnega testiranj morebiti v karanteni.

Lep pozdrav.

Vodstvo šole

Nacionalno preverjanje znanja

 

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) zakonsko opredeljujeta Zakon o osnovni šoli (ZOš; Ur. l. RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L) in Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 30/13 in 49/17) , informacije o NPZ pa najdemo tudi v nekaterih drugih dokumentih in publikacijah, ki jih bomo objavljali sproti.

Izvlečki iz zakonov
Nacionalno preverjanje znanja določa Zakon o osnovni šoli – 64. člen:

»V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom (v nadaljnjem besedilu: nacionalno preverjanje znanja).
Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.
V 6. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in prvega tujega jezika.
V 9. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister.
Tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda izbere največ štiri predmete in določi, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje na posamezni šoli.
Osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca pri nacionalnem preverjanju znanja.
Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev.
Podatki in analize o dosežkih nacionalnega preverjanja znanja se ne smejo uporabiti za razvrščanje šol.
Za učence zasebnih šol in šol, ki izvajajo program osnovne šole po posebnih pedagoških načelih, je tretji predmet pri nacionalnem preverjanju znanja prvi tuji jezik.
Učenci priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in se prvič vključijo v osnovno šolo v Republiki Sloveniji v 6. in 9. razredu, opravljajo v tem šolskem letu nacionalno preverjanje znanja prostovoljno.
Nacionalno preverjanje znanja je za odrasle prostovoljno.
Podrobnejše določbe o izvajanju nacionalnega preverjanja znanja izda minister.«

Podrobnejše informacije na področju zakonodaje si lahko preberete na spletni strani Državnega izpitnega centra.

Obveščamo vas, da Državni izpitni center pripravlja Koledar nacionalnega preverjanja znanja 2020/2021. Koledar bomo v celoti objavili takoj, ko bo dostopen. Nekaj najpomembnejših datumov: 

6. razred

30. november 2020: zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. razreda, ki bodo opravljali NPZ

4. maj 2021: slovenščina
6. maj 2021: matematika
10. maj 2021: tuj jezik – angleščina

7. junij 2021: seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ
od 7. do 9. junija 2021: uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu
15. junija 2021: Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu

24. junij 2021: razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 6. razreda

9. razred

1. september 2020: objava ministrovega sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ

30. november 2020: zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ

4. maj 2021: slovenščina
6. maj 2021: matematika
10. maj 2021: tretji predmet – zgodovina

1. junij 2021: seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu
od 1. do 3. junija 2021: uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu
9. junija 2021: Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 9. razredu

15. junij 2021: razdelitev obvestil o dosežku učencem 9. razreda

Obveščamo vas, da je po sklepu pristojnega ministrstva, za učence 9. razreda v šolskem letu 2020/2021 določen tretji predmet pri nacionalnem preverjanju znanja: ZGODOVINA. Sklep (klik na povezavo) Sklep o spremembi sklepa o izboru (klik na povezavo) Seznam šol (klik na povezavo)
Starše učencev, ki bodo v šolskem letu 2020/2021 opravljali nacionalni preizkus znanja vabimo, da se s klikom na povezavo, seznanite z dokumentom Informacije za učence in starše.
NPZ za učence z odločbo o usmeritvi
Pravico do prilagojenega izvajanja nacionalnega preverjanja znanja imajo učenci z odločbo o usmeritvi in tudi učenci brez odločb o usmeritvi, ki iz utemeljenih razlogov potrebujejo prilagojeni način izvajanja preverjanja. To so učenci, ki zaradi poškodbe, nesreče ali bolezni, ki se jim je zgodila neposredno pred izvajanjem preizkusa potrebujejo prilagoditve ter učenci z barvno slepoto. Učenci brez odločb uveljavljajo pravico na podlagi dokazil pristojnih institucij. Obrazec s prilagoditvami pripravi svetovalna služba, podpišejo pa ga starši oziroma zakoniti zastopniki in ravnatelj. Starši s podpisom potrdijo, da soglašajo z navedenim predlogom prilagoditev. Vsi podatki o prilagoditvah morajo biti v skladu z odločbo o usmeritvi, strokovnim mnenjem in možnimi prilagoditvami Državnega izpitnega centra.
Poizkusno preverjanje znanja v 3. razredu (šol. leto 2018/2019)
Poskusno preverjanje znanja ob koncu 3. razreda osnovne šole v šolskem letu 2018/2019 Državna komisija za vodenje nacionalnega preverjanja znanja (v nadaljevanju Državna komisija) je na podlagi Pravilnika o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli v šolskem letu 2018/19 izvedla ponovno poskusno preverjanje znanja ob koncu 3. razreda osnovne šole. Namen ponovnega poskusnega preverjanja znanja ob koncu prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja je bil ponovno preveriti doseganje ciljev in standardov znanja pri matematiki in slovenščini ter dodatno ugotoviti stopnjo znanja pri nalogah višjih taksonomskih ravni, preveriti znanje učencev pri reševanju nalog ob umetnostnem besedilu v preizkusu znanja iz slovenščine, analizirati kakovost vrednotenja preizkusov in podati povratno informacijo o kakovosti vrednotenja. Izvedba je v logističnem smislu potekala brez večjih težav ali posebnosti, odzivi s šol so bili zelo pozitivni, dosežki učencev pa spodbudni. Preizkus znanja iz slovenščine je pisalo 5185 učencev, iz matematike pa 5178. Skupni dosežek na poskusnem preverjanju znanja iz slovenščine je bil 71,32 odstotne točke, pri matematiki pa 58,64 odstotne točke. Informacije o tem, kako uspešni so učenci pri doseganju ciljev in standardov znanja ob koncu prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja, so zelo pomembna povratna informacija učencem, njihovim staršem, učiteljem, ravnateljem in drugim strokovnim delavcem šole, pa tudi vsem, ki so na državnem nivoju zadolženi za delovanje vzgojno-izobraževalnega sistema. Analiza dosežkov je lahko pomembno izhodišče za nadaljnje načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela, za lažje spremljanje napredka učencev v času šolanja in za doseganje večje kakovosti delovanja šol. Verjamemo, da bo Državna komisija pridobljene informacije poskusnega preverjanja znanja lahko uporabila pri pripravi sistema nacionalnega preverjanja znanja ob koncu 3. razreda osnovne šole v prihodnje. dr. Janez Vogrinc, l. r. predsednik Državne komisije za vodenje NPZ
Poročilo Državnega izpitnega centra Preizkus znanja – slovenščina Preizkus znanja – matematika
Poizkusno preverjanje znanja v 3. razredu (šol. leto 2017/2018)
Poročilo Državnega izpitnega centra V novembru 2017 so bile osnovne šole s slovenskim učnim jezikom v skladu s Pravilnikom o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli z okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport povabljene k sodelovanju v poskusnem preverjanju znanja za učence 3. razreda v šolskem letu 2017/2018. Poskusno preverjanje znanja, ki je bilo za šole prostovoljno, je opravljalo 4.418 učencev, kar je več kot petina vseh učencev 3. razreda. Namen poskusnega preverjanja v 3. razredu je bil preveriti usvojeno bralno in matematično pismenost, pričakovano na tej starostni stopnji, in pridobiti povratno informacijo za učence, starše, učitelje, ravnatelje in sistem na nacionalni ravni, kako uspešni smo pri doseganju z učnimi načrti določenih ciljev in standardov znanja. Na konkretnih (poskusnih) preizkusih znanja pa naj bi se pokazale primernost njihovega obsega, težavnost posameznih tipov nalog, pa tudi jasnost in razumljivost navodil za vrednotenje ter morebitne težave pri samem vrednotenju. Poskusno preverjanje je potekalo samo na šolah s slovenskim učnim jezikom, gradivo ni bilo prevedeno in preizkusi niso bili prilagojeni za učence s posebnimi potrebami. Preverjanje pri predmetu slovenščina je potekalo 4. aprila, pri matematiki pa 10. aprila 2018. Učenci so imeli za pisanje na voljo eno šolsko uro. V poskusu sodelujoče šole bodo z Državnega izpitnega centra prejele analize dosežkov svojih učencev ter analize skupnih dosežkov učencev, ki so reševali preizkuse znanja, ostale osnovne šole pa bodo seznanjene le s statističnimi podatki celotne skupine osnovnih šol, ki so se prijavile k izvedbi. Preizkusi znanja, ki so jih reševali učenci na poskusnem preverjanju znanja, so dostopni na spletni strani https://www.ric.si/preverjanje_znanja/. Predmetna komisija za matematiko po izvedenem poskusnem preverjanju ugotavlja, da so učenci 3. razreda preizkus na splošno dobro reševali in da je zajel vse temeljne vsebine učnega načrta za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje. Povprečen dosežek je bil 74 odstotnih točk. Po ugotovitvah Predmetne komisije za matematiko so imeli učenci še največ težav pri uporabi matematične terminologije. Statistične analize hkrati kažejo, da je preizkus znanja pri matematiki zelo dobro ločeval učence z nižjimi dosežki, slabše pa učence z višjimi dosežki, kar bi lahko narekovalo premislek o možnostih tudi nekoliko drugačne zasnove preizkusa in morda vključitvi več nalog višjih taksonomskih ravni. Predmetna komisija za slovenščino prav tako ugotavlja, da tretješolci večinoma dosegajo cilje in standarde znanja prvega triletja in da razvijanje bralne pismenosti dosega primerno raven. Povprečen dosežek je bil 71 odstotnih točk. Čeprav so bili dosežki v povprečju precej visoki, Predmetna komisija za slovenščino ugotavlja, da se učenci pogosto izognejo reševanju kognitivno zahtevnejših nalog, zato priporočajo več poudarka na samostojnejšem delu učencev (npr. samostojno pisanje, samostojno reševanje problemov ipd.). Podobno kot preizkus iz matematike tudi preizkus iz slovenščine ni najbolje ločil učencev z zelo dobrimi od tistih z odličnimi dosežki. Tudi Predmetna komisija za slovenščino na tej osnovi predlaga razmislek o nadgradnji v preverjanje vključenih vsebin. Državni izpitni center je za učitelje, sodelujoče pri poskusnem preverjanju znanja v 3. razredu osnovne šole, pripravil anketni vprašalnik. Večina učiteljev razrednega pouka, ki so izpolnili anketo, pritrjuje stališču o koristnosti zunanjega preverjanja v 3. razredu zaradi povratne informacije o doseženem znanju za učence in učitelje, kar je spodbudno, saj gre za enega od temeljnih namenov zunanjih preverjanj znanja nasploh. Velika večina učiteljev je poskusno preverjanje znanja v 3. razredu sprejela pozitivno. Poročili obeh predmetnih komisij in opravljene analize poskusnega preverjanja znanja v 3. razredu osnovne šole bodo osnova za strokovne razprave v Državni komisiji za vodenje nacionalnega preverjanja znanja, na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport ter v širši strokovni javnosti, na podlagi katerih se bo odločilo o prihodnosti zunanjega preverjanja znanja ob koncu prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Dr. Darko Zupanc, direktor Državnega izpitnega centra
Poskusno preverjanje znanja ob koncu 3. razreda osnovne šole v šolskem letu 2017/2018 Državna komisija za vodenje nacionalnega preverjanja znanja (v nadaljevanju Državna komisija) je na podlagi Pravilnika o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli v šolskem letu 2017/18 izvedla poskusno preverjanje znanja ob koncu 3. razreda osnovne šole. Splošni namen poskusnega preverjanja znanja ob koncu prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja je bil diagnosticiranje usvojene bralne in matematične pismenosti učencev. Na konkretnih (poskusnih) preizkusih znanja, ki so temeljili na obstoječih učnih načrtih, pa se je preverjala tudi primernost obsega preizkusa, težavnost posameznih tipov nalog, jasnost in razumljivost navodil za reševanje nalog in njihovo vrednotenje ter morebitne težave pri samem vrednotenju. Izvedba je v logističnem smislu potekala brez večjih težav ali posebnosti, odzivi s šol so bili zelo pozitivni, dosežki učencev pa spodbudni. Preizkus znanja iz slovenščine je pisalo 4012 učencev, iz matematike pa 4053. Skupni dosežek na poskusnem preverjanju znanja iz slovenščine je bil 71,32 odstotne točke, pri matematiki pa 74,37 odstotne točke. Informacije o tem, kako uspešni so učenci pri doseganju ciljev in standardov znanja ob koncu prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja, so zelo pomembna povratna informacija učencem, njihovim staršem, učiteljem, ravnateljem in drugim strokovnim delavcem šole, pa tudi vsem, ki so na državnem nivoju zadolženi za delovanje vzgojno-izobraževalnega sistema. Analiza dosežkov je lahko pomembno izhodišče za nadaljnje načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela, za lažje spremljanje napredka učencev v času šolanja in za doseganje večje kakovosti delovanja šol. Verjamemo, da bo Državna komisija pridobljene informacije poskusnega preverjanja znanja lahko uporabila pri pripravi sistema nacionalnega preverjanja znanja ob koncu 3. razreda osnovne šole v prihodnje. Janez Vogrinc, l. r., predsednik Državne komisije za vodenje NPZ
Dostopnost