Dnevi dejavnosti

Dnevi dejavnosti so del obveznega programa osnovne šole. Potekajo po letnem delovnem načrtu (LDN), ki določa njihov vsebino in organizacijsko izvedbo. Koncept dni dejavnosti sta sprejela Nacionalni kurikularni svet na svoji 22. seji dne 23. junija 1998 in Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na svoji 19. seji dne 15. oktobra 1998. Skladno s konceptom, so cilji  dni dejavnosti predvsem omogočiti učenkam in učencem utrjevanje in povezovanje znanja, pridobljenega pri posameznih predmetih in predmetnih področjih, uporabljanje tega znanja in njegovo nadgrajevanje s praktičnim učenjem v kontekstu medsebojnega sodelovanja in odzivanja na aktualne dogodke v ožjem in širšem družbenem okolju.

Po programu devetletne osnovne šole mora šola v vsakem razredu izpeljati s predmetnikom opredeljeno število kulturnih, naravoslovnih, tehniških in športnih dni. Ker so na podlagi 19. a člena Zakona o osnovnim šoli dnevi dejavnosti del rednega programa osnovne šole, so se jih učenci dolžni udeleževati.

Organizacija teh dni zahteva  dogovarjanje in usklajevanje tudi z zunanjimi izvajalci, organizacijo prevoza, določitev ustreznega normativnega števila spremljevalcev, zato je potrebno morebitno odsotnost učencev napovedati pred izvedbo, razen v primeru bolezni.

V celotnem šolskem letu načrtujemo skladno s predmetnikom 15 dni dejavnosti v vsakem razredu:

DEJAVNOST/RAZRED 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Dostopnost