Zakonska podlaga sveta staršev

Svet staršev je v skladu z 10. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica organ šole, katerega namen je organizirano uresničevanje interesa staršev in zakonitih zastopnikov učencev, ki so vključeni v osnovno šolo.

Svet staršev je v skladu s 66. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI; Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov prisotnih.

 

 

 

 

Sestava sveta staršev

Začetek mandata: 1. septembra v tekočem šolskem letu.
Trajanje mandata: do 31. avgusta v tekočem šolskem letu (eno šolsko leto).

Člani sveta staršev (predstavniki oddelka):

Razred Predstavnik v svetu staršev
1. A Andrej Perne
1. B Valter Furlan
1. C Nataša Bizimoska
2. A Sandi Stepančič
2. B Jasna Lavrenčič
2. C Martina Josić
3. A Urška Makuc
3. B Katja Ipavec
3. C Tina Skubin
4. A Urška France Klemenčič
4. B Kristina Gruden
4. C Samo Turel
5. A Simon Živec
5. B Sanja Markočič
5. C Barbara Radonjić Kodrič
6. A Januša Skubin Turk
6. B Vesna Vitez
6. C Jana Skok
7. A Petra Brankovič
7. B Tjaša Nemec
7. C Gorazd Leban
8. A Mira Sarafimovska
8. B Martina Pavlin
8. C Maja Zakrajšek
8. D Minka Ušaj
9. A Dunja Širca
9. B Kristina Rupnik
9. C Nataša Humar

Predsednik sveta staršev: Samo Turel.

Namestnica predsednika sveta staršev: Tjaša Nemec. 

Poslovnik in ostali dokumenti sveta staršev

Poslovnik sveta staršev: Poslovnik sveta staršev Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica.
Ostali dokumenti sveta staršev: pristopna izjava predstavnika staršev v svet staršev, publikacija.

Zapisniki sej in vabila na sejo sveta staršev

Opomba: priloge k zapisnikom so dostopne v tajništvu zavoda, kot informacije javnega značaja, pri čemer se osebni podatki obdelujejo v anonimizirani obliki.

Šolsko leto 2021/2022

1. redna seja 22. 9. 2021, priloge: Pravila šolskega reda, september 2021, Letni delovni načrt za šolsko leto

1. izredna seja 12. 11. 2021, priloga: Izjava Zveze ravnateljev

Šolsko leto. .  2020/2021

1. redna seja 24. 9. 2020, priloga Letni delovni načrt

1. dopisna seja 23. 10. 2020 – 30. 10. 2020

1. izredna seja, 22. 1. 2020, priloga

2. redna seja 24. 5. 2021, priloga

Šolsko leto 2019/2020

1. seja 25. 9. 2019

2. seja 24. 2. 2020

1. dopisna seja 30. 4. 2020 – preklicana na 1. izredni seji 14. 5. 2020

1. izredna seja 14. 5. 2020, priloga

2. dopisna seja 19. 5. 2020 do 22. 5. 2020

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da je imenovan nov upravni odbor šolskega sklada Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica. Začetek mandatnega obdobja je 11. 11. 2020. Ne glede na začetek mandatnega obdobja pa kontinuiteto delovanja zagotavljajo trenutni člani upravnega odbora, saj je konstitutivna seja odvisna od epidemioloških razmer v Republiki Sloveniji in možnosti sklica prve seje. 

Za zavod: Nataša Penko

Nova Gorica, 3. 11. 2020

 

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da je svet zavoda zaključil postopek imenovanja ravnatelja (m/ž) Osnovne šole Frana Erjavca. Imenovana kandidatka ga. Lara Brun bo delovno mesto ravnateljice zavoda nastopila 10. 8. 2020.

Za svet zavoda: Nataša Penko

Nova Gorica, 30. 7. 2020

 

Spoštovani starši!

Svet zavoda je na svoji 12. redni seji, ki je bila 23. 6. 2020 sprejel sklep o imenovanju. Na delovno mesto ravnatelj (m/ž) zavoda je imenoval kandidatko go. Laro Brun. Zapisnik seje in sklep o imenovanju sta dostopna med dokumenti sveta zavoda.

Za svet zavoda: Nataša Penko

Nova Gorica, 16. 7. 2020

 

Spoštovani starši!

Svet zavoda je na svoji 2. izredni seji, ki je bila 16. 3. 2020 sprejel sklep o imenovanju vršilca dolžnosti ravnatelja. Za vršilca dolžnosti je bil imenovan g. Jernej Ferjančič. Obvestilo si lahko preberete tukaj.

Za svet zavoda: Nataša Penko

Nova Gorica, 16. 3. 2020

 

Spoštovani starši!

Svet zavoda Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica vas obvešča, da je ravnatelj g. Jernej Ferjančič podal nepreklicno odstopno izjavo z mesta ravnatelja zaradi osebnih razlogov. V priponki lahko preberete dopis, ki ga je svet zavoda sprejel na 1. izredni seji sveta zavoda.

Za svet zavoda: Nataša Penko

Nova Gorica, 9. 3. 2020

Dostopnost