Zakonska podlaga sveta zavoda

Svet zavoda je zakonsko opredeljen v 46., 47., in 48. členu Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja (ZOFVI; Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ter v 11. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 20/96, 13/98, Uradne objave, št. 9/02, Ur. l. RS, št. 56/08, 28/10).

 

Sestava sveta zavoda

Začetek mandata: 8. 11. 2017.
Trajanje mandata: 4 leta.

Člani sveta zavoda (po abecednem redu):

  • predstavniki delavcev: Kobal Valentina, Penko Nataša, Premrl Prosen Andreja, Trampuž Barbara, Zega Andreja;
  • predstavniki ustanoviteljice Mestne občine Nova Gorica: Mačešić Ingrid, Skok Jana, Podgornik Jernej;
  • predstavniki staršev: Kreže Duško, Mozetič Domen, Ušaj Helena.

Predsednica sveta zavoda: Trampuž Barbara.
Namestnik predsednice sveta zavoda: Kreže Duško.

Zapisniki sveta zavoda

Zapisniki sej: Opomba: priloge k zapisnikom so dostopne v tajništvu zavoda, kot informacije javnega značaja, pri čemer se osebni podatki obdelujejo v anonimizirani obliki.
Šolsko leto 2017/2018
1. redna (konstitutivna) seja, 8. 11. 2017
2. redna seja, 4. 1. 2018
1. dopisna seja, 6. 2. 2018
3. redna seja, 27. 2. 2018
4. redna seja, 19. 3. 2018
5. redna seja, 3. 5. 2018

Šolsko leto 2018/2019
6. redna seja, 28. 9. 2018
2. dopisna seja, 15. 10. 2018
3. dopisna seja, 12. 11. 2018
4. dopisna seja, 29. 11. 2018
5. dopisna seja, 14. 12. 2018
7. redna seja, 21. 1.2019
8. redna seja, 21. 2. 2019
6. dopisna seja, 17. 5. 2019
7. dopisna seja, 28. 5. 2019

Šolsko leto 2019/2020
9. redna seja, 26. 9. 2019
8. dopisna seja, 28. 11. 2019
10. redna seja, 27. 2. 2020 – vabilo, preklicana s strani ravnatelja
1. izredna seja, 9. 3. 2020
2. izredna seja, 16. 3. 2020
3. izredna seja, 10. 4. 2020 – 14. 4. 2020
4. izredna seja, 19. 4. 2020 – 21. 4. 2020
5. izredna seja, 20. 4. 2020 – 22. 4. 2020
6. izredna seja, 28. 4. 2020
11. redna seja, 29. 5. 2020
12. redna seja, 23. 6. 2020
7. izredna seja, 31. 8. 2020 – 1. 9. 2020

Šolsko leto 2020/2021
13. redna seja, 29. 9. 2020
9. dopisna seja, 23. 10. 2020
10. dopisna seja, 18. 12. 2020
14. redna seja, 28. 1. 2021
15. redna seja, 17. 2. 2021
11. dopisna seja, 18. 3. 2021
12. dopisna seja, 4. 7. 2021, priloga
13. dopisna seja, 7. 9. 2021
16. redna seja, 28. 9. 2021

 

Dostopnost