Neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu osnovne šole

Kaj in kateri so neobvezni izbirni predmeti

Neobvezni izbirni predmeti predstavljajo razširjeni program osnovne šole, pri katerem lahko učenci po svojih željah in zmožnostih izberejo določene predmete, ki so predpisani za osnovnošolsko izobraževanje:

  • Drugi tuji jezik – italijanščina, 2 uri tedensko (oznaka predmeta N2I)
  • Drugi tuj jezik – nemščina, 2 uri tedensko (onaka predmeta N2N)
  • Umetnost – 1 ura tedensko (oznaka predmeta NUM)
  • Računalništvo – 1 ura tedensko (oznaka predmeta NRA)
  • Šport – 1 ura tedensko (oznaka predmeta NŠP)
  • Tehnika  – 1 ura tedensko (oznaka predmeta NTE)

Učenec lahko izbere največ 2 uri neobveznih izbirnih predmetov tedensko ali 1 uro ali pa predmeta sploh ne izbere.

Kako poteka izvajanje pouka neobveznih izbirnih predmetov in ocenjevanje

Pouk neobveznih izbirnih predmetov se bo izvajal po pouku obveznih predmetov, torej 6. ali 7. učno uro. Čeprav gre za neobvezni izbirni predmet, ga bo moral učenec redno obiskovati do konca šolskega leta in bo pri njem tudi ocenjen. Zaključne ocene predmeta bodo vpisane v spričevalo. Po enem letu obiskovanja neobveznega izbirnega predmeta lahko učenci predmet prenehajo obiskovati ali pa z njim nadaljujejo naslednje šolsko leto in še nadgradijo svoje znanje.

Oblikovanje skupin

Skupine učencev za neobvezne izbirne predmete se oblikujejo za vsako šolsko leto posebej. Pouk se bo izvajal, če bo na šoli zanj prijavljeno najmanj 12 učencev.

Zamenjava izbirnega predmeta ali odjava

Zamenjava je možna samo na začetku šolskega leta, če bo v novo izbrani skupini še prostor ali če odjava od predmeta ne vpliva na že oblikovane skupine.

PRIJAVE

Do 20. aprila za naslednje šolsko leto.

Prijavnice potekajo izključno preko eAsistenta. O začetku prijav boste starši obveščeni preko epošte/eAsistenta. 

 

S programom osnovne šole so določene vse obvezne in neobvezne aktivnosti, ki so jih šole dolžne zagotavljati svojim učencem. Učni načrti pa obsegajo napotke in navodila za izvajanje pouka posameznih osnovnošolskih predmetov.

Programi in učni načrti v osnovni šoli

Obvezni in neobvezni izbirni predmeti v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole

Zakon o osnovni šoli od šolskega leta 2014/2015 dalje predvideva, poleg že znanih obveznih izbirnih predmetov, tudi uvedbo neobveznih izbirnih predmetov, in sicer od 4. do 9. razreda.

Obvezni izbirni predmeti

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport je pripravilo zelo dolg seznam izbirnih predmetov, ki jih lahko ponudimo učencem v 7., 8. in 9. razredu, šola pa mora ponuditi pouk najmanj šestih izbirnih predmetov. Na naši osnovni šoli jih bomo ponudili več, izvajali pa bomo tiste, za katere se bo odločilo največ učencev, in v skladu z normativi, ki določajo število skupin.

Nabor izbirnih predmetov za posamezen razred

7. RAZRED

8. RAZRED

9. RAZRED

predmet

št. ur/teden

predmet

št. ur/teden

predmet

št. ur/teden

Italijanščina I

2

Italijanščina II

2

Elektronika z robotiko

1

Likovno snovanje 1

1

Likovno snovanje 2

1

Italijanščina III

2

Nemščina I

2

Načini prehranjevanja

1

Izbrani šport – košarka

1

Obdelava gradiv – les

1

Nemščina I

2

Izbrani šport – odbojka

1

Računalništvo – urejanje besedil

1

Nemščina II

2

Likovno snovanje 3

1

Gledališki klub

1

Obdelava gradiv – umetne snovi

1

Nemščina III

2

Sodobna priprava hrane

1

Računalništvo – multimedija

1

Obdelava gradiv – kovine

1

Šport za sprostitev

1

Robotika v tehniki

1

Poskusi v kemiji

1

Verstva in etika

1

Šport za zdravje

1

Računalništvo – računalniška omrežja

1

 

 

Rastline in človek

1

Retorika

1

 

 

 

 

Šolsko novinarstvo

1


Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Ker so to obvezni predmeti, jih je učenec dolžan obiskovati kot redni pouk. Izvajanje pouka izbirnih predmetov

Pouk posameznega predmeta poteka predvidoma 1 uro tedensko, pouk jezikov pa 2 uri tedensko.

Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev (predložitev veljavnega potrdila o šolanju oziroma vpisu) lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v obsegu 2 ur ali 1 ure.

Ocenjevanje

Izbirni predmeti so ocenjeni z ocenami. Zaključne ocene predmeta bodo vpisane v spričevalo.

Zamenjava izbirnega predmeta

Zaradi prepletanja številnih izbirnih predmetov je zelo zahtevno sestaviti urnik. Zato je pomembno, da se učenci pravočasno odločijo, kateri predmet bodo izbrali. Zakon sicer dopušča menjavo predmetov na začetku šolskega leta, vendar pa je menjava mogoča le, če bo v novo izbrani skupini še prostor in če bo urnik le-te usklajen z učenčevim urnikom. Prav tako zamenjava skupine ne sme bistveno vplivati na že postavljene skupine izbirnega predmeta.

PRIJAVE

Do 20. aprila za naslednje šolsko leto.

Prijavnice potekajo izključno preko eAsistenta. O začetku prijav boste starši obveščeni preko epošte/eAsistenta. 

 

S programom osnovne šole so določene vse obvezne in neobvezne aktivnosti, ki so jih šole dolžne zagotavljati svojim učencem. Učni načrti pa obsegajo napotke in navodila za izvajanje pouka posameznih osnovnošolskih predmetov.

Programi in učni načrti v osnovni šoli

Neobvezni izbirni predmeti

V okviru razširjenega programa osnovne šole bo šola  ponudila tudi pouk neobveznega izbirnega predmeta. Šola bo ponudila tisti predmet, za katerega bo lahko zagotovila ustrezne pogoje za izvajanje.

Na šoli se že nekaj let zapored izvaja neobvezni izbirni predmet drugi tuj jezik – italijanščina (oznaka predmeta II1, II2, II3), od šolskega leta 2021/2022 dalje, pa tudi drugi tuj jezik – nemščina. Drugi tuji jezik ima v primerjavi s prvim tujim jezikom drugačno vlogo. Medtem ko prvi tuji jezik vodi do najvišjih in najkompleksnejših zmožnosti, je pri drugem tujem jeziku večji poudarek na sporazumevalnih in učnih strategijah ter medjezikovni in medkulturni ozaveščenosti. Pri učenju prvega tujega jezika učenci pridobijo temeljna znanja, ki so podlaga za učenje nadaljnjih jezikov. Drugi tuji jezik pa mora upoštevati in izhajati iz že usvojenega znanja prvega jezika in prvega tujega jezika.

Pouk drugega tujega jezika, ki poteka od četrtega do devetega razreda, izvajamo kot neobvezni izbirni predmet v obsegu 2 ur na teden. Učenec se v pouk drugega tujega jezika vključi prostovoljno in ga mora obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu.

Tudi neobvezni izbirni predmet se ocenjuje z ocenami, zaključne ocene predmeta bodo vpisane v spričevalo. Učenec mora biti konec šolskega leta pozitivno ocenjen.

PRIJAVE

Do 20. aprila za naslednje šolsko leto.

Prijavnice potekajo izključno preko eAsistenta. O začetku prijav boste starši obveščeni preko epošte/eAsistenta. 

 

Kratek opis izbirnih predmetov od 7. do 9. razreda Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica

Med opisi poiščite tuj jezik Italijanščina ali Nemščina.

S programom osnovne šole so določene vse obvezne in neobvezne aktivnosti, ki so jih šole dolžne zagotavljati svojim učencem. Učni načrti pa obsegajo napotke in navodila za izvajanje pouka posameznih osnovnošolskih predmetov.

Programi in učni načrti v osnovni šoli

Dostopnost