Štipendije

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije izvaja različne programe štipendiranja. Tako podeljuje Zoisove štipendije, zbira in objavlja seznam kadrovskih štipendij, ki jih prejme s strani delodajalcev, razpisuje različne štipendije za izobraževanje v tujini, in podobno. Dijaki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko pridobijo naslednje štipendije: Zoisove štipendije, kadrovske štipendije, štipendije za deficitarne poklice, državne štipendije, ostale štipendije …

Več o štipendijah: https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/stipendije/

ZOISOVE ŠTIPENDIJE

Zoisove štipendije se dodeljujejo kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti (povezava: www.sklad-kadri.si). 

Zoisove štipendije se dodelijo najuspešnejšim vlagateljem vlog, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje:

 • izkazujejo vsaj en ustrezen izjemni dosežek,
 • dosegajo zahtevan šolski uspeh,
 • izpolnjujejo tudi ostale zahtevane pogoje in
 • prehajajo na višjo raven izobraževanja, na kateri Zoisove štipendije še niso prejemali.

POGOJI ZA PRIDOBITEV ZOISOVE ŠTIPENDIJE V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

– splošni pogoji,

– izjemni dosežek (Vlagatelj lahko za pridobitev Zoisove štipendije ob prehodu med ravnmi izobraževanja (za 1. letnik) uveljavlja izjemni dosežek iz dveh šolskih ali študijskih let iz predhodne ravni izobraževanja). Izjemni dosežki in število točk so podrobneje opredeljeni v Pravilniku o dodeljevanju Zoisovih štipendij,

– povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole najmanj 4,70 (za dijaka v prvem letniku).

Splošni pogoji glede statusa vlagatelja so:

 • državljanstvo,
 • starost,
 • status dijaka ali študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih,
 • ustrezna izobraževalna ustanova in izobraževalni program v Sloveniji ali v tujini,
 • ni upravičen do štipendij, ki niso združljive s Zoisovo štipendijo.

Posebni pogoji za dodelitev Zoisove štipendije so:

 • izkazan vsaj en izjemni dosežek IN hkrati
 • ustrezen šolski ali študijski uspeh ali drugo posebno merilo.

Postopek dodelitve Zoisove štipendije se izvaja po korakih:

 • preverjanje pravočasnosti in popolnosti vloge,
 • preverjanje izpolnjevanja splošnih in posebnih pogojev,
 • ugotavljanje višine štipendije (osnovne in dodatkov)
 • razvrščanje kandidatov,
 • izbira štipendistov glede na razpoložljiva sredstva,
 • izdaja ustreznih odločb vsem vlagateljem.

Zoisova štipendija se dodeli za posamezni izobraževalni program od dodelitve do izteka tega izobraževalnega programa. Štipendije se ne morejo prvič dodeliti za letnik, v katerega je vlagatelj ponovno vpisan, ali v času podaljšanega študentskega statusa ali dodatnega študijskega leta po preteku izobraževalnega programa.

Objava razpisa: sklad objavi razpis najpozneje do konca junija.

Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za posamezno raven izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2024/2025, ki je namenjen novim vlagateljem, ki še nimajo Zoisove štipendije oziroma se prvič prijavljajo za dodelitev, in tistim, ki v šolskem oziroma študijskem letu 2021/2022 prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja.

Rok za oddajo vlog še ni objavljen.

Dodatne informacije so na voljo:

DRŽAVNE ŠTIPENDIJE

Državna štipendija je dopolnilni prejemek, namenjen kritju stroškov, ki nastanejo v času šolanja. Namenjene so spodbujanju izobraževanja in doseganja višje izobrazbene ravni upravičencev ter vzpostavljanju enakih možnosti za izobraževanje. Štipendije se lahko podelijo tako za študij v Republiki Sloveniji kot za študij v tujini na javno veljavnem izobraževalnem programu in izobraževalni ustanovi. Dodeljujejo jih pristojni centri za socialno delo. 

Na področju državnih štipendij se glede na sklenitev štipendijskega razmerja uporabljata dva zakona o štipendiranju, in sicer:

 • ZŠtip (Ur. l. RS, št. 59/07, 63/07 – popr., 40/09, 62/10 – ZUPJS, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) za štipendijska razmerja, sklenjena pred 1. januarjem 2014,
 • ZŠtip-1 (Ur. l. RS, št. 56/2013) za štipendijska razmerja, sklenjena po 1. januarju 2014.

Do državne štipendije ste upravičeni dijaki in študenti, ki izpolnjujete naslednje pogoje:

 • ste državljani Republike Slovenije,
 • povprečni mesečni dohodek na osebo v preteklem letu pred vložitvijo vloge ne presega 56 % neto povprečne plače na osebo v istem obdobju.

Pod enakimi pogoji lahko pridobite tudi državno štipendijo za izobraževanje v tujini, če to poteka po javno veljavnem izobraževalnem programu.

Dijaki prvo vlogo za uveljavljanje državne štipendije vložijo v mesecu avgustu.

Od študijskega leta 2014/2015 dalje je možno hkrati z državno štipendijo prejemati tudi drugo štipendijo, in sicer:
–    sofinancirano kadrovsko štipendijo,
–    štipendijo za deficitarne poklice,
–    štipendijami Ad futura za študijske obiske in sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja.

Državne štipendije niso združljive s Zoisovo štipendijo.

Podrobne informacije glede pogojev za pridobitev, višine državne štipendije in dodatkov ter trajanja štipendiranja so na voljo na spletni strani sklada.

OBČINSKE ŠTIPENDIJE

Občinske štipendije so štipendije, ki jih razpisujejo nekatere občine za izobraževanje v tujini ali Sloveniji.
Pogoje za pridobitev, višino štipendije in merila za pridobitev določi posamezna občina, ki razpisuje štipendije.
Nekatere občine štipendije razpisujejo v okviru enotnih regijskih štipendijskih shem.
Za informacije glede razpisov občinskih štipendij se obrnite neposredno na svojo občino.

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE
ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Vlogo bo možno oddati od 1. 8. 2024 do 30. 9. 2024.

Polni naziv razpisa: Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2024/2025 (351. javni razpis)

Objava razpisa: 17. 1. 2024 na spletni strani sklada

Rok prijave: od 1. 8. 2024 do vključno 30. 9. 2024. Vloge, oddane pred začetkom roka/ po zaključku roka za prijavo, bodo zavržene.

Vrednost razpisa: 4.265.280,00 EUR

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendiranje izobraževanja na ravneh izobraževanja in področjih, opredeljenih v Politiki štipendiranja, od šolskega leta 2024/2025 do izteka izobraževalnega programa.

Pogoji za pridobitev štipendije: Vlagatelj mora biti prvič vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.

Višina štipendije: mesečno 118,48 EUR*

*Znesek štipendije se usklajuje na način in v roku, ki veljajo za transferje, v skladu z zakonom, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.

Izplačilo štipendij: do 15. dne v mesecu za pretekli mesec

Priloge k podpisani vlogi:

 • v celoti izpolnjen in podpisan obrazec Vloga za dodelitev štipendije za deficitarne poklice v šolskem letu 2024/2025 in
 • fotokopija spričevala zaključnega razreda šolskega leta 2023/2024; če vlagatelj v šolskem letu 2023/2024 ni zaključil predhodnega izobraževanja, mora priložiti fotokopijo spričevala zadnjega zaključnega razreda, ki ga je opravil v preteklih letih, in ustrezno potrdilo o statusu po 12. členu ZŠtip-1, če vlagatelj ni državljan RS (npr. kopija dovoljenja za prebivanje »rezidenta za daljši čas«).

Način oddaje vlog: Vloga se vloži na naslov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 351. JR ŠDP« od 1. 8. 2024 do vključno 30. 9. 2024.

Vlagatelji lahko vlogo za dodelitev štipendije za deficitarne poklice oddajo tudi elektronsko preko portala Moja eUprava. Za oddajo elektronske vloge preko portala se vlagatelji v modul Moja eUprava prijavijo s svojo e-identiteto (kvalificirano digitalno potrdilo ali smsPASS na mobilnem telefonu). Potrebujejo e-identiteto, izdano fizični osebi, tj. vlagatelju. V primeru, da je vlagatelj za štipendijo mladoletna oseba, vlogo odda zakoniti zastopnik s svojo e-identiteto (kvalificirano digitalno potrdilo zakonitega zastopnika ali smsPASS na mobilnem telefonu zakonitega zastopnika).

Izbirni postopek: Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo za dosego zastavljenega cilja tega javnega razpisa (tj. dodelitev 1000 štipendij) izbrani po naslednjih merilih:

 • višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole/nižje poklicne šole,
 • višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole oz. strokovnih predmetov v zaključnem razredu nižjega poklicnega izobraževanja.

Letošnji nabor deficitarnih poklicev:

 • kamnosek,
 • izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij,
 • inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij,
 • oblikovalec kovin orodjar/orodjarka,
 • avtokaroserist/avtokaroseristka,
 • pek/pekarka,
 • slaščičar/slaščičarka,
 • mesar/mesarka,
 • tapetnik/tapetničarka,
 • mizar/mizarka,
 • zidar/zidarka,
 • tesar/tesarka,
 • klepar-krovec/kleparka-krovka,
 • izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje,
 • slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka,
 • pečar– polagalec keramičnih oblog/pečarka-polagalka keramičnih oblog,
 • gozdar/gozdarka,
 • gastronomske in hotelske storitve
 • dimnikar/dimnikarka,
 • steklar/steklarka,
 • tehnik/tehnica steklarstva.

Dvojezični izobraževalni programi:

 • ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku,
 • avtoserviser/avtoserviserka (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku,
 • predšolska vzgoja (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku,
 • mehatronik operater/operaterka (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku,
 • strojni tehnik/strojna tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku,
 • kemijski tehnik/kemijska tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku,
 • ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku.

Pomembne informacije:

 • prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka;
 • ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine;
 • dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice;
 • v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto;
 • v zaključnem letniku izobraževanja je zadnje izplačilo štipendije za mesec junij.

Več na spletni strani www.srips-rs.si

KADROVSKE ŠTIPENDIJE
Namen kadrovske štipendije S kadrovskimi štipendijami želimo uskladiti razmerje med ponudbo in potrebami na trgu dela v posamezni regiji. Kadrovska štipendija prinaša štipendistu prvi stik s podjetjem ter delovne izkušnje že tekom šolanja. Posebna prednost pa je v tem, da štipendistu zagotavlja takojšnjo prvo zaposlitev.

Prednost kadrovskih štipendij je v tem, da zagotavljajo takojšnjo prvo zaposlitev po končanem šolanju. Dijaki se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki jih podeljujejo delodajalci, seznanijo na več načinov:

  • na spletnih straneh RRA (regionalnih razvojnih agencij), kjer objavljajo zbrane potrebe delodajalcev po štipendistih;
  • objave delodajalcev, ki jih ti naredijo v svojih internih glasilih, na svojih spletnih straneh, v javnih občilih itd. V iskanje kadrovskega štipenditorja je tako smiselno vključiti pregledovanje spletnih strani potencialnih kadrovskih štipenditorjev, javnega sklada in RRA, ter pregledovanje javnih občil oziroma vzpostavitev neposrednega stika z delodajalci.

Razpisi na Giriškem: https://www.prc.si/razpisi/objavljen-je-seznam-izkazanih-potreb-zainteresiranih-delodaj

Več in podrobneje si lahko preberete na:
https://www.gov.si/teme/kadrovske-stipendije/
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/
https://www.srips-rs.si/sl/stipendije/kadrovske-stipendije

Dostopnost